ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: LI.312.2023Drukuj informacjęAkt prawny: LI.312.2023

Szczegóły informacji

LI.312.2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LI

Kadencja: VI kadencja (2018-2023)

Data podjęcia/podpisania: 2023-03-17

Data wejścia w życie: 2023-04-04

Tytuł aktu:

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu giżyckiego.

Na podstawie:

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)

Treść:

Rada Powiatu w Giżycku uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu giżyckiego.
§ 2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach może obejmować nakłady konieczne na prace w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 3. O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w § 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
§ 4.  
 1. Dotacja z budżetu Powiatu Giżyckiego, w zakresie określonym w § 2, może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 2. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych tj. z budżetu Powiatu Giżyckiego i innych źródeł publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 3. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego Wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym swój udział własny w sfinansowaniu zadania.
§ 5.  
 1. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać:
  1. dane wnioskodawcy: imię, nazwisko miejsce zamieszkania lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, dane do kontaktu,
  2. dane o przedsięwzięciu: nazwę, lokalizację, szczegółowy opis - zakres i rodzaj prac, spodziewany efekt rzeczowy, planowany termin wykonania,
  3. budżet przedsięwzięcia: koszt całkowity, kwota dotacji, wykaz prac wykonanych przy zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  4. informację o pomocy publicznej,
  5. informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na prace lub roboty objęte wnioskiem oraz informację o ubieganiu się o takie środki u innych organów mogących udzielić dotacji.
 2. Do wniosku należy załączyć:
  1. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
  2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
  3. dokument poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej/wskazanych we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych;
  4. aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych;
  5. dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania;
  6. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);
  7. informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) na formularzu określonym tym rozporządzeniem (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
 3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6.  
 1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane udzielana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w tym w zakresie rolnictwa, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L nr 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.) lub pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L nr 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.).
 2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie;
  2. informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810 z późn. zm.)
 3. Pomoc de minimis może być udzielona do dnia 30 czerwca 2024 r.
 4. Pomoc de minimis w rolnictwie może być udzielona do dnia 30 czerwca 2028 r.
§ 7.  
 1. Wnioski, o których mowa w § 5 składa się do Zarządu Powiatu w Giżycku, który ustala termin składania wniosków w roku, w którym dotacja ma być udzielona i informuje o tym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku. Informacja ta zawiera również określenie kryteriów merytorycznych, według których wnioski o dotację będą rozpatrywane.
 2. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Giżycku.
 3. Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
 5. Wnioski załatwione negatywnie nie podlegają zwrotowi.
§ 8.  
 1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu w Giżycku.
 2. Komisja, o której mowa w ust. 1, sporządza opinie merytoryczne do wniosków i przedkłada je Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 3. Dotacje, na wniosek Zarządu Powiatu w Giżycku, przyznaje Rada Powiatu w Giżycku w drodze uchwały.
 4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zawarcia umowy z beneficjentem.
§ 9. Rozliczenie dotacji, zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Należyty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-26 13:33:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-26 13:34:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-26 13:34:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1909 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony