ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Dostęp do informacji publicznej
 
Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej gwarantują prawo dostępu do informacji publicznej.
Zasady i tryb udostępnienia informacji publicznej określa w/w Ustawa jak również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej
 
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej
 • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku;
 • udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady Powiatu;
 • udostępnienie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie
Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Powiatu.
O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz na stronie internetowej.
 
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej / wyłączenie jawności informacji publicznej
 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:
 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 2. ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:
  • osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej,
  • utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcję publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 Nie można, z zastrzeżeniem pkt. 1, 2 i 3, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych  zadań lub funkcji.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 
Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu i niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek. Przykładowy druk wniosku stanowi załącznik Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

POBIERZ WNIOSEK
 
Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego druku, pod warunkiem że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.
Wniosek może być przekazany w dowolnej postaci, np. osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej skrzynki podawczej, poczty elektronicznej lub faksem.

W przypadku wniosków przekazywanych pocztą elektroniczną, należy przesyłać je na adres:
.
Nie jest wymagane opatrywanie takich wniosków podpisem elektronicznym.

Odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w tym terminie Urząd wysyła do wnioskodawcy pismo z informacją o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej, zaś odmowa udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Giżyckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Starostwo Powiatowe w Giżycku może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
 1. żądana informacja nie jest informacją publiczną,
 2. Starostwo Powiatowe w Giżycku nie dysponuje żądaną informacją,
 3. istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Maciejczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gudel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-27 10:21:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-31 13:55:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-05 14:31:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »