ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr LXIII.374.2024 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-04-05 15:03:54 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr LXIII.374.2024
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2024
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2024, uchwalonym Uchwałą Nr LX.360.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2024 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2024 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 150.399.957 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 128.517.479 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 21.882.478 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 155.865.346 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 128.401.050 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 27.464.296 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.465.389 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych stawach w wysokości 2.349.695 zł;
   2. wolnych środków w kwocie 3.115.694 zł,
  4. przychody budżetu w wysokości 6.531.871 zł,
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.482 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 275.099 zł,
   2. wydatki w wysokości 333.085 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan dotacji majątkowych na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Środki  rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2024  po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2024 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 po zmianach zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. Plan dochodów związanych z realizacją  przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu w 2024 r. do budżetu państwa po zmianach zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
W Uchwale Nr LX.360.2023 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2024 dokonuje się zmiany zapisów § 11, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
 
㤠11
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 302.880 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 816.388 zł, z tego:
  1. 123.388 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
  2. 200.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  3. 293.000 zł na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków zewnętrznych,
  4. 200.000 zł na wydatki wynagrodzeniowe w powiatowych jednostkach organizacyjnych.”
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr LXIII.374.2024 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 4 kwietnia 2024 r.
Dochody:
W związku z ustaleniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokości dochodów budżetowych na rok 2024 dokonuje się następujących zmian:
rozdz.75411 § 2360 - zmniejszenie o kwotę 1 zł,
rozdz.85203 § 2360 - zwiększenie o kwotę 52 zł,
Dochody po zmianach zawarto w załączniku Nr 9 - Plan dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań zleconych, podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa w 2024 r. po zmianach (w zł).
 
Niżej wymienionych zmian dokonuje się w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku o rocznych kwotach subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych:  
rozdz.75801 - zwiększenie o  kwotę 8.032.837 zł,
rozdz.75806 -  zwiększenie o kwotę 889.476 zł.
 
Dochody/wydatki:
Rozdz.85156 - zwiększenie o kwotę 548 zł dotyczy zwrotu z ZUS do PUP nadpłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne. Ponieważ środki na ten cel zostały pierwotnie opłacone z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, podlegają one przekazaniu do dysponenta – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Rozdz.60018 – zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanego w 2024 r. wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2.509.108 zł. Zadania objęte dofinansowaniem zawierają załączniki Nr 3 i 5. Środki na ten cel wpłynęły jeszcze w 2023 r. w łącznej kwocie 2.349.695 zł (tj. w kwotach wynikających z przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne) i stanowią przychody budżetu.
 
Wydatki:
Rozdz.75405 - zmiana dotyczy dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji o wartości szacowanej 180.000 zł. 50% kosztów miałyby dofinansować samorządy z terenu Powiatu Giżyckiego.
Rozdz.85395 - zmniejsza się plan dotacji przekazywanej ze środków własnych Powiatu dla Zakładu Aktywności Zawodowej na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 43.722 zł. Ponadto zmniejsza się planowane dofinansowanie ze środków PFRON o kwotę 39.297 zł i zwiększa się planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 20.000 zł.
Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów budżetowych do zatwierdzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego preliminarza i znajdują odzwierciedlenie w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2024 po zmianach (w zł).
Rozdz.85417 - zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji (kolejnego) domku wypoczynkowego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie. Na ten cel przeznacza się środki własne Powiatu w wysokości 40.000 zł.
§ 4610 w rozdz.75085 i rozdz. 92695 – dotyczy utworzenia nowego paragrafu w celu zabezpieczenia środków na dokonanie ewentualnych opłat do postępowań sądowych i arbitrażowych, które mogą się pojawić w trakcie roku.
 
Pozostałe zmiany (zwiększenia i przesunięcia między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki wynagrodzeniowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być jeszcze dokonany, tworzy się rezerwę celową w kwocie 200.000 zł (przeznaczenie: wydatki wynagrodzeniowe w powiatowych jednostkach organizacyjnych).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-05 15:02:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-05 15:03:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-05 15:06:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony