ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr LVIII.342.2023 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 24 października 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023

Informacja ogłoszona dnia 2023-10-26 13:44:49 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UCHWAŁA Nr LVIII.342.2023
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2023, uchwalonym Uchwałą Nr XLVIII.300.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2023 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2023 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 145.443.080 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 103.269.444 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 42.173.636 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 157.742.759 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 114.125.378 zł,
   2. wydatki majątkowe w wysokości 43.617.381 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12.299.679 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. kredyty w kwocie 6.367.159 zł,
   2. wolne środki w kwocie 5.932.520 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 13.366.161 zł,
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.066.482 zł,
  6. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
   1. dochody w wysokości 2.860.535 zł,
   2. wydatki w wysokości 3.680.001 zł.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Środki  rządowych funduszy na zadania Powiatu Giżyckiego planowane do realizacji na rok 2023  po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023, po zmianach zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
W Uchwale Nr XLVIII.300.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2023 dokonuje się zmiany zapisów § 11, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:
 
㤠11
 1. Rezerwę ogólną w wysokości 517.500 zł.
 2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.213.400 zł, z tego:
  1. 200.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  2. 1.013.400 zł na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków zewnętrznych.”
 
§ 3
Dokonuje się zmiany planu dochodów  i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2022, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8  do niniejszej uchwały.
 
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do projektu Uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 października 2023 r.
 
 
Dochody/wydatki:
Rozdz.75618 – zwiększa się plan dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 110.000 zł.  Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce dotyczące umów z podmiotami zewnętrznymi na zimowe utrzymanie dróg (rozdz.60014, § 4300).
Rozdz.80120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.545 zł uzyskaną przez I Liceum Ogólnokształcące tytułem zwrotu przez Wojskowy Oddział Gospodarczy odprawy wypłaconej pracownikowi za pełnienie służby przygotowawczej. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce dotyczące zakupu usług (rozdz.80120, § 4300).
Rozdz.85156 – zwiększenie o kwotę 670 zł dotyczy zwrotu z ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci przebywające w domach dziecka w latach poprzednich. Ponieważ środki na ten cel zostały pierwotnie opłacone z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, podlegają one przekazaniu do dysponenta – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Rozdz.60014, rozdz.60018 – dochody i rozdz.60014 § 6050 - wydatki
– zmiany dotyczą głównie uzyskanego dofinansowania zadań drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych:
 1. zadanie „Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku” z dofinansowaniem ze środków   Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.077.000 zł) oraz ze środków Gminy Miejskiej Giżycko (20.000 zł w 2023 r. i 339.001 zł w 2024 r.) przesuwa się do realizacji na rok 2024 z uwagi na brak możliwości jego wykonania w 2023 r.,  
 2. w zadaniu pn. „Remont strategicznych dróg Powiatu Giżyckiego w podziale ma 5 części o łącznej długości 18,2 km” zwiększa się udział środków własnych o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością sfinansowania robót dodatkowych,
 3. w związku z otrzymaniem przez Powiat Giżycki wstępnej promesy na dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zadania pn. ,,Przebudowa mostu obrotowego w ciągu ul. Moniuszki i Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku’’ wprowadza się do planu na rok 2023 nowe zadanie pn. ,,Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę mostu obrotowego w ciągu ul. Moniuszki i Olsztyńskiej nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku’’. Program ten jest niezbędny do przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonanie przebudowy mostu. Na wykonanie programu przeznacza się 50.000 zł.  
 4. w związku z uzyskaniem przez Powiat Giżycki dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 44.566 zł, wprowadza się nowe zadanie pn.: ,,Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1791N w miejscowości Stara Rudówka’’, które z uwagi na mały zakres może być zrealizowane w br. Udział własny Powiatu oraz Gminy Ryn wynoszą po 5.571 zł.  
 5. wprowadza się 8 nowych zadań do realizacji w latach 2023-2024 z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy gmin:
  1. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych w  Rydzewie” (RFRD: 209.264 zł, Powiat: 31.158 zł, Gmina Miłki: 26.158 zł),
  2. „Przebudowa drogi dla pieszych na ul. 22 Lipca w Kruklankach” (RFRD: 214.255 zł, Powiat: 31.782 zł, Gmina Kruklanki: 26.782 zł),
  3. „Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu dr. pow. nr 1738N w m. Sołtmany” (RFRD: 104.497 zł, Powiat: 18.063 zł, Gmina Kruklanki: 13.063 zł),
  4. „Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na dr. pow. nr 1710N w Wydminach” (RFRD: 357.790 zł, Powiat: 48.849 zł, Gmina Wydminy: 43.849 zł),
  5. „Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie” (RFRD: 213.149 zł, Powiat: 31.644 zł, Gmina Ryn: 26.644 zł),
  6. „Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Górnej do ul. Gdańskiej” (RFRD: 168.373 zł, Powiat: 26.047 zł, Gmina Miejska Giżycko: 21.047 zł),
  7. „Przebudowa drogi dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku od ul. Gdańskiej do ul. Słowiańskiej” (RFRD: 96.953 zł, Powiat: 17.120 zł, Gmina Miejska Giżycko: 12.120 zł),
  8. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na  ul. Świderskiej w Giżycku” (RFRD: 67.827 zł, Powiat: 13.479 zł, Gmina Giżycko: 8.478 zł).
   Środki własne Powiatu na rok 2023 (po 5.000 zł na każde z zadań) przesuwa się z zadania „Opracowanie dokumentacji  projektowej na przebudowę ul. Daszyńskiego w Giżycku na odc. od al. 1 Maja do ul. Smętka”, które dofinansowania nie uzyskało.
W wyniku przeprowadzonych zmian powstałą nadwyżkę własnych środków Powiatu w kwocie 183.400 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej na wkład własny do zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne, w tym na zadania realizowane przy udziale dotacji i środków zewnętrznych (wydatki - rozdz.75818, § 6800), które będzie wykorzystana w 2023 r. gdy pojawi się taka konieczność – wymaga to zmiany zapisów § 11 w Uchwale Nr XLVIII.300.2022 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2023    
 
Wydatki:  
Rozdz.75020 – środki w łącznej kwocie 92.252 zł stanowiące nadwyżkę planu nad przewidywanym wykonaniem przesuwa się do:
 1. rozdz.72095 – na zwiększenie planu wydatków o kwotę 429 zł stanowiącą wydatki kwalifikowane projektu pn. „Cyfrowy Powiat” (usługa dostarczenia zakupionego wyposażenia),  
 2. rozdz.80195 – na zwiększenie planu dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko na wynagrodzenia nauczycieli religii prowadzących punkty katechetyczne wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego – zgodnie z zawartymi porozumieniami (łącznie 8.000 zł),
 3. rozdz.85333 – na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (łącznie 45.430 zł),
 4. rozdz.85395 – na zwiększenie, poprzez udzieloną dotację na zadania bieżące, funduszu wynagrodzeń pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej (38.393 zł).
Ponadto dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów (Załącznik Nr 8), gromadzących opłaty za korzystanie ze stołówki  w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu:  (rozdz. 80148 – o kwotę 100.000 zł).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Makar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-26 13:24:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Maculewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-26 13:44:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Maculewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-26 14:15:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony